V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili pozvánku na Pražský hematologický den a přehled novinek v léčbě Hodgkinova lymfomu z 56. kongresu ASH, který se konal  6.-9.12.2014 v San Franciscu v USA.

Pražský hematologický den

Kongres nazvaný Pražský hematologický den se bude konat dne 8. 10. 2015 a jeho hlavním tématem bude Hodgkinův lymfom. Místem konání bude kongresové centrum v Karolinu, Celetná 20, Praha 1. Další informace k programu a možnosti přihlášení abstrakt budou zveřejněny na webových stránkách www.hodgkin.cz.

V rámci Pražského hematologického dne se 7. 10. 2015 uskuteční výroční schůze sdružení Hodgkinův lymfom s vyhodnocením jeho aktivit.

56. kongres ASH, San Francisco, 6. - 9.12.2014

Z nových slibných léků, které se bezpečně a s dobrou tolerancí použily ve studiích fáze I u relabovaného/refrakterního Hodkginova lymfomu (HL), to jsou monoklonální protilátky anti PD-1 Nivolumab (BMS-936558) a pembrolizumab (MK-3475).

Nivolumab v dávce 3mg/kg á 2 týdny byl použit u 23 pacientů s relabovaným/refrakterním klasickým HL, kteří byli léčeni 3 a více režimy včetně brentuximab vedotinu. Celková odpověď (ORR) byla dosažena u 20/23 (87 %) pacientů, z toho 4 pacienti (17 %) dosáhli kompletní remise a 16 pacientů (70 %) dosáhlo parciální remise a u 3 pacientů (13 %) zůstalo onemocnění stabilní. Přežití bez progrese/relapsu po 24 týdnech bylo 86 %.

Pembrolizumab (MK-3475) v dávce 10mg/kg á 2 týdny byl použit u 15 pacientů s relabovaným/refrakterním HL. Celková odpověď byla 53 %, z toho 3 pacienti (20 %) dosáhli kompletní remise a 5 pacientů (33 %) dosáhlo parciální remise a 4 pacienti (27 %) progredovali.

Studie fáze 1/2 zkoušela u 45 pacientů s HL v 1. relapsu brentuximab vedotin v dávce 1,8mg/kg i.v. den 1 v kombinaci s bendamustinem 90mg/m2 den 1+2 á 3 týdny do maximálního počtu 6 cyklů (medián 2 cykly). Při tolerovatelné toxicitě (nejčastěji alergická reakce po infuzi) byla dosažena kompletní remise u 28 z 34 hodnotitelných pacientů (82 %) a celková odpověď byla dosažena u 32 z 34 pacientů (94 %). Mobilizace a sběr kmenových buněk byl úspěšně proveden u 24 pacientů, z toho autologní transplantaci podstoupilo 20 pacientů buď po 2. nebo po 3. cyklu brentuximab vedotinu s bendamustinem.

Interim analýza studie HD18 německé studijní skupiny GHSG u pacientů s pokročilým stadiem HL prokázala, že PET/CT vyšetření po 2 cyklech chemoterapie BEACOPP eskal. nebylo schopno definovat vysoce rizikovou skupinu: přežití bez progrese (PFS) u pacientů s pozitivním PET/CT po 2 cyklech BEACOPP eskal. bylo mnohem lepší, než se očekávalo a přidání rituximabu nepřineslo žádný další benefit: neovlivnilo již i tak příznivé přežití bez progrese u těchto pacientů.

AETHERA je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze 3, do které bylo zařazeno 329 pacientů s relabovaným HL, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a byli zařazeni do jedné z 3 vysoce rizikových skupin: refrakterní na první linii léčby, relaps do 12 měsíců od první linie léčby, relaps ≥ 12měsíců po první linii léčby s extranodálním postižením. U výše uvedených rizikových skupin pacientů byl po ASCT podáván brentuximab vedotin v dávce 1,8mg/kg i.v. á 3 týdny nebo placebo do celkového počtu 16 cyklů. Medián počtu podaných cyklů brentuximab vedotinnu byl 15. Celkem progredovalo 93 pacientů (28%). Medián sledování od randomizace byl 24,4 měsíců a 2-leté přežití bez progrese/relapsu (PFS) bylo 54 % a celkové přežití (OS) 88 %. Brentuximab vedotin vedl k statisticky signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese ve srovnání s placebem ve všech výše uvedených rizikových skupinách.