Schéma léčby 1. linie u klasického Hodgkinova lymfomu

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více
Iniciální stádia I-II A/B bez rizikových faktorů* 2x ABVD + 20Gy ISRT1

2x ABVD + ISRT 20 Gy1,9,10
****2x AVD + ISRT 20 G1,9,10

 

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více

Intermediární stádia I-II A/B s rizikovými faktory:**

b. Postižení 3 a více LU skupin
c. FW nad 50(A), nad 30 (B tj. s B symptomy)

Pozn. IIB s MMT a/nebo s EN postižením-léčba jako pokročilá st.

*PET4 neg. 2x BEACOPPesk. + 2x ABVD2
*PET4 pos. 2x BEACOPPesk.+ 2xABVD + ISRT 30 Gy2

Alternativní postup:
PET2 neg. 4x ABVD + ISRT 30Gy3
PET2 pos.
2x ABVD + 2x BEACOPPesk. + ISRT 30Gy3

2x ABVD + 2x AVD ISRT 30Gy3,9,10
**** 4xAVD + ISRT 30Gy3,9,10

 

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více

Pokročilá stádia
III-IV A/B

IIB s rizikovými faktory:
a/MMT a/nebo
d/ s extranodálním postižením

*PET2 neg. 4x BEACOPPesk.4

Alternativní postup:
2x BEACOPPesk. + 4xABVD5
***6x BV + AVD6
**6x A(B)VD7

*PET2 pos. 6x BEACOPP esk. (+ RT 30Gy na PET6 pos.reziduum)4,8

Alternativní postup:
2xABVD + 4x BEACOPPesk.6

**2x ABVD + 4x AVD7

MMT (masivní mediastinální tumor) ≥1/3 šířky hrudníku

Reference:
1. Fuchs M, et al.:: J Clin Oncol. 2019;37(31):2835-2845.
2. Borchmann P., et al. Lancet Oncol. 2021; 22: 223–34.
3. André MPE, et al. J Clin Oncol. 2017;35(16):1786-1794.
4. Borchmann P, et al. Lancet. 2017;390(10114):2790-2802.
5. Casasnovas RO et al.Lancet Oncol. 2019 Feb;20(2):202-215.
6. Connors JM, et al. N Engl J Med. 2018; 378(4):331-344.
7. Johnson P, et al. N Engl J Med. 2016 ;374: 2419-29.
8. Engert A, et al., Lancet 2012;379: 1791-1799.
9. Eich HT, et al. J Clin Oncol. 2010;28:4199-206.
10. vonTresckov B., et al. J Clin Oncol. 2012;30:907-13.

Poznámky k léčbě:
Aktuálně je PET Deauville skóre (DS) 3 hodnoceno jako negativní nález, ale:
*DS 3 je hodnoceno jako PET pozitivní nález: PET4 ve studii GHSG HD17 a PET2 ve studii GHSG HD18.
pozn.: ve studii EORTC H10 provedena post hoc analýza na léčbu pacientů s PET2 a DS 3 a doporučeno postupovat jako u PET negativních pacientů
** vynechání bleomycinu u PET2 negativního nálezu
*** BV – brentuximab vedotin nemá v této indikaci úhradu, nutno žádat o úhradu revizního lékaře dle paragrafu 16 zákona č.48/1997 Sb.
**** U pacientů s preexistujícím plicním onemocněním
Protonová vs. fotonová radioterapie - dle doporučení radioterapeuta, resp. KOC s ohledem na riziko kardiotoxicity a plicní toxicity

Hodgkinův lymfom s lymfocytární predominancí

Léčba Hodgkinova lymfomu s lymfocytární predominancí (LPHL): Fanale M., ASH 2013

Stav LPHL Doporučení
1. linie léčby - časná stádia  
Stádium IA/IIA 1. Samostatná radioterapie - Involved field, t.j.IFRT (30Gy)
  2. Observace (stadium IA - pokud byla lymfatická uzlina úplně odstraněna)
Stádium IB/IIB 1. Samostatná radioterapie - Involved field, t.j.IFRT (30Gy)
  2. Rituximab + chemoterapie s následnou IFRT(u stádia IIB nebo u časného stádia, pokud byla nádorová masa ≥ 5cm
  a. R-CHOP + IFRT
  b. R-ABVD + IFRT
  c. R-CVP + IFRT
1. linie léčby - pokročilá stádia  
Stádium III/IV A nebo B Rituximab + chemoterapie (6 cyklů)
  a. R-CHOP
  b. R-ABVD
  c. R-CVP
Relaps/refrakterní LPHL 1. Rituximab s následnou udržovací léčbou rituximabem
  2. Vysokodávkovaná chemoterapie + autologní transplantace hemopoetických kmenových buněk = ASCT (při opakovaném relapsu)
Transformace do velkobuněčného B nehodgkinského lymfomu 1. R-CHOP (pokud R-CHOP nebo R-ABVD nebyl podán v předchozích liniích léčby)
  2. Pokud byl podán R-CHOP v předchozích liniích léčby:
  • R-ICE nebo podobný režim (R-DHAP) podávaný u relabovaného velkobuněčného B nehodgkinského lymfomu s následnou vysokodávkovanou chemoterapií + ASCT

Literatura:
Fanale M. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:406-13.
Fanale M. Blood. 2013 Dec 19;122(26):4154-5.