Schéma léčby 1. linie u klasického Hodgkinova lymfomu

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více
Časná stádia I-II A/B bez rizikových faktorů*

2xABVD + 20Gy IS* RT1,2,3 
*Involved site

2xABVD + 20Gy IS RT1,2,3
nebo
2xAVD + 20Gy IS RT1,2,3

1GHSG HD10: Engert et al., NEJM 2010;363:640-52
2GHSG HD13: Behringer et al., Lancet 2015;385:1418-27
3GHSG HD16: Fuchs, et al. J Clin Oncol. 2019;37:2835-2845

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více

Intermediární stádia I-II A/B s rizikovými faktory**

a. MMT≥1/3 šířky hrudníku
b. Postižení 3 a více LU skupin
c. FW nad 50(A), nad 30 (B tj. s B symptomy)
d. Extranodální postižení

Pozn. IIB s MMT a/nebo s EN postižením-léčba jako pokročilá st.

2xABVD
1Další postup dle PET2: PET2 pos. (DS4 nebo DS5)
+ 2xBEACOPPesk.
+ 30Gy IS RT 

PET2 neg. (DS1-3)
+ 2xABVD
+ 30Gy IS RT

2xABVD + 2xAVD + 30Gy IS RT2,3
nebo
4xAVD** + 30Gy IS RT2,3

**U preexistujícího plicního onemocnění

Protonová vs fotonová radioterapie - dle doporučení radioterapeuta, resp. KOC s ohledem na riziko kardiotoxicity a plicní toxicity
Literatura:
1André et al. J Clin. Oncol. 2017;35(16):1786-1794. (EORTC/LYSA/FIL H10)
2Eich et al. J Clin Oncol. 2010;28:4199-206. (GHSG HD 11)
3von Tresckov et al. J Clin Oncol. 2012;30:907-13 (GHSG HD 14)

Klinické stádium Léčba 18 - 59 let Léčba 60 let a více

Pokročilá stádia
III-IV A/B
IIB s MMT a/nebo s EN postižením

2x BEACOPP esk.
1Další postup dle PET2: PET2 pos. (Deauville 4-5)
+ 4xBEACOPP esk.
+ RT 30Gy na PET pozit. reziduum (objem menší než IS)2

PET2 neg. (Deauville 1-3)
2xBEACOPP esk.

2x ABVD + 4 cykly AVD - vynechání bleomycinu u PET2 neg. pac. + RT 30Gy na PET pozit. reziduum (objem menší než IS)

Literatura:
1Borchmann et al., Lancet. 2017 Oct 20. pii:S0140-6736(17)32134- 7. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32134-7. (GHSG HD18)
2Engert et al., Lancet 2012;379: 1791-1799. (GHSG HD 15)
3Johnson et al. N Engl J Med. 2016;374: 2419-29 (RATHL)

B symptomy - teploty nad 38 °C, zvýšené pocení, váhový úbytek 10 % v průběhu 6 měsíců
* Rizikové faktory pro časná stádia I-II: MMT-masivní mediastinální tumor (šířka mediastina přesahuje 1/3 šířky hrudníku), EN- extranodální postižení, vysoká sedimentace ≥ 50 mm/h bez B symptomů, ≥ 30 mm/h, s B symptomy, postižení 3 a více oblastí lymfatických uzlin
A(B)VD – adriamycin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin
BEACOPP – bleomycin, etoposid, adriamycin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison
**IS-RT – involved site RT – radioterapie na postižené místa

Hodgkinův lymfom s lymfocytární predominancí

Léčba Hodgkinova lymfomu s lymfocytární predominancí (LPHL): Fanale M., ASH 2013

Stav LPHL Doporučení
1. linie léčby - časná stádia  
Stádium IA/IIA 1. Samostatná radioterapie - Involved field, t.j.IFRT (30Gy)
  2. Observace (stadium IA - pokud byla lymfatická uzlina úplně odstraněna)
Stádium IB/IIB 1. Samostatná radioterapie - Involved field, t.j.IFRT (30Gy)
  2. Rituximab + chemoterapie s následnou IFRT(u stádia IIB nebo u časného stádia, pokud byla nádorová masa ≥ 5cm
  a. R-CHOP + IFRT
  b. R-ABVD + IFRT
  c. R-CVP + IFRT
1. linie léčby - pokročilá stádia  
Stádium III/IV A nebo B Rituximab + chemoterapie (6 cyklů)
  a. R-CHOP
  b. R-ABVD
  c. R-CVP
Relaps/refrakterní LPHL 1. Rituximab s následnou udržovací léčbou rituximabem
  2. Vysokodávkovaná chemoterapie + autologní transplantace hemopoetických kmenových buněk = ASCT (při opakovaném relapsu)
Transformace do velkobuněčného B nehodgkinského lymfomu 1. R-CHOP (pokud R-CHOP nebo R-ABVD nebyl podán v předchozích liniích léčby)
  2. Pokud byl podán R-CHOP v předchozích liniích léčby:
  • R-ICE nebo podobný režim (R-DHAP) podávaný u relabovaného velkobuněčného B nehodgkinského lymfomu s následnou vysokodávkovanou chemoterapií + ASCT

Literatura:
Fanale M. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:406-13.
Fanale M. Blood. 2013 Dec 19;122(26):4154-5.