Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na pracovní schůzi studijní skupiny Hodgkinův lymfom a informace z ASH 2019, které se týkají Hodgkinova lymfomu i s krátkým komentářem.

Dne 22.1.2020 v 18:30 hod. vás zveme na schůzku studijní skupiny Hodgkinův lymfom. Místo konání je v hotelu Clarion, salónek Stela. Předpokládaná doba trvání schůzky je maximálně do 19:30 hod.

Navrhovaný program pracovní schůze 22.1.2020

Úvod - H. Mociková
Zpráva o hospodaření studijní skupiny a nově navrhované změny – K. Klásková
Informace z registru HL – K. Klásková
Informace o grantu AZV (Precision medicine in the Hodgkin lymphoma care) podaném v r. 2019 – V. Procházka
Plánovaný grant AZV u HL - plánované podání v r 2020 - H. Mociková, O. Havránek
Plánované publikace pro rok 2020 - všichni účastníci
Informace o novinkách v radioterapii u HL - K. Dědečková
Ostatní – všichni účastníci

61. setkání Americké hematologické společnosti (ASH) se konal v Orlandu ve dnech 7.-10.12.2019

Abstr. č. 124

Hochbergová a spol. aplikovali u dětí a mladých pacientů s HL ve věku od 4 do 23 let kombinaci brentuximab vedotinu (BV) s AVPD (doxorubicin, vinblastin, prednison, dakarbazin) podle rizikového profilu: u nízkého rizika pacienti dostali 3 cykly BV+ AVPD, u intermediárního rizika a vysokého rizika 4-6 cyklů BV +AVD + rituximab dle interim PET/CT po 2 cyklech léčby. Involved field radioterapii indikovali u pomalých responderů s bulky masou nebo u pacientů, kteří nedosáhli kompletní remise po ukončení léčby. Uvedeným postupem dosáhli 100 % kompletních remisí, z toho 58 % s rychlou odpovědí a se signifikantním snížením toxické chemoterapie a radioterapie. V mediánu sledování delším než 3,5 roku je EFS a OS 100 %.

Komentář: vynechání cyklofosfamidu, etoposidu a bleomycinu a případně radioterapie je jistě atraktivní zejména u mladých lidí, rozhodující bude ale podíl relapsů v dlouhodobém sledování po 10-15 letech.

Abstr.č.128

C. Rossi a spol.se zaměřili na vyhodnocení podskupiny pacientů v klin. stadiu IIB s masivním mediastinálním tumorem a/nebo s extranodálním postižením ve věku 18-60 let, kteří byli léčeni jako časné stadium ve studii EORTC/LYSA/FIL H10 a jako pokročilé stadium ve studii AHL2011 LYSA. 4leté PFS bylo 88 % bez ohledu na léčebnou strategii. Hlavním faktorem, který ovlivnil výsledek těchto pacientů, byla kombinace vstupního TMTV (total metabolic tumor volume) na PET/CT a výsledku interim PET2.

Komentář: vstupní TMTV je významným prognostickým markerem u HL, ale neuplatňuje se v běžné praxi, pouze v rámci klinických studií.

Abstr.č.129

Von Tresckow a spol. v dlouhodobém sledování s mediánem 97 měsíců u intermediárních stadií HL potvrdili lepší výsledky kombinace 2x BEACOPPesk+2xABVD oproti 4xABVD: 10letý PFS byl 91,2 % u kombinace 2+2 a 85,6 % u 4xABVD, rozdíl v PFS byl statisticky signifikantní: 5,6 % ve prospěch kombinace 2+2. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve výskytu sekundárních malignit a v celkovém přežití v obou skupinách. Kombinace 2+2 zůstává nadále standardem léčby u intermediárních stadií HL ve skupině GHSG.

Komentář: čeká se na definitivní výsledky studie GHSG HD17 pro intermediární stadia, ve které se v experimentálním rameni vynechává radioterapie po léčbě 2+2.

Abstr.č. 130

HIV pozitivní pacienti mají 6x vyšší riziko rozvoje klasického HL oproti běžné populaci a výsledky léčby ABVD u HIV+cHL jsou srovnatelné s non-HIV populací. Rubinstein a spol. vyhodnotili výsledky BV s AVD v rámci fáze 2 studie BV-AVD v první linii u 41 pacientů s HIV+ cHL, z nich 56 % bylo v pokročilém stadiu. 2letý PFS byl 86 % (u pokročilých stadií 87 %) a 2letý OS 92 % (u pokročilých stadií 90 %). Výskyt neutropenie grade 3 a více byl vyšší oproti non-HIV populaci. Již 1 měsíc po léčbě byl patrný vzestup CD4+ a CD8+ T lymfocytů.

Komentář: rychlý vzestup CD4+ T lymfocytů po léčbě si zasluhuje podrobnější prozkoumání.

Abstrakt. č.131

Cirkulující nádorová DNA (ctDNA) v periferní krvi umožňuje zjistit nádorově-specifické mutace u relabovaných/refrakterních cHL: v dlouhodobém sledování Carlo-Stella a spol. zjistili 2 různé typy klonální evoluce: 1. Klonální „reshaping“ spojený se senzitivitou a 2. Klonální perzistenci původních klonů od diagnózy cHL, která souvisí s rezistencí na checkpoint inhibitory.

Komentář: velice zajímavý nález, bude nutné podrobněji prozkoumat tyto 2 klony, zda je některý z nich důležitější pro celkové přežití a na jakou léčbu je bude reagovat, respektive jak překonat rezistenci těchto klonů na léčbu.

Abstrakt.č.132

Přidání 2 cyklů BV k chemoterapii ICE u R/R HL ve studii fáze II vedlo ke kompletní metabolické odpovědi u 69.2 % pacientů před autologní transplantací kmenových buněk (ASCT), sběr kmenových buněk byl dostatečný.

Pozn. Výsledky BV ICE nepřináší zásadní průlom do záchranné léčby před ASCT, tato léčba je toxičtější než BV s bendamustinem.

Další studie a odpovědi na léčbu jsou shrnuty přehledně v Tabulce č.1

Indikace Studie fáze Poč.pac. Léčba Odpověď Autor, abstr.č.
1.linie cHL
CS I-IV
2 30 3 c.Pembro,
následně 4 - 6xAVD
CR100%
5,6měs. PFS a OS
100 %
Allen, č. 235
1.linie cHL
Intermed.CS
2 110 NIVAHL
A:4xNivo+ AVD
B: 4xNivo-2xNivoAVD-2xAVD
A+B: ISRT30Gy
A: ORR/CR:100%/81%
B: ORR/CR:
98%/86%
Brökelmann, č.236
1.linie cHL
věk nad 60let
2 21 BV+ Nivolumab ORR 100%
CR 72 %, PR 28%
Yasenchak č.237
Rel/ref cHL 1/2 91/67 4c BV+Nivolumab
+ ASCT
ORR/CR 85%/67%
2letý PFS78%
2letý PFS po ASCT 91%
2letý OS 93 % celkem
Moskowitz A č. 238
Rel/ref HL 2 18 2 - 4 c. Pembro+ GVD CR 93 % Moskowitz A č. 2837
Rel/ref HL 1/2 - CD30 specif.CAR T cells ORR 78 %, CR 67 %
1roční PFS 47 %
Savoldo
SCI-9