Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete informace o novinkách v registru HL, dále výběr abstraktů z ASH 2020.

Do registru HL byly vloženy nové záložky s možností zadávání toxicity a hodnot TARC, ctDNA a dalších markerů u HL, proto je můžete využít k zadání a případně k vyhodnocení v korelaci s ostatními parametry u HL. V případě potřeby statistického vyhodnocení se prosím obraťte na Ing. Kláskovou a MUDr. Mócikovou.

62 nd ASH Annual Meeting and Exposition (5.12.-8.12.2020)

Yasenchak C.A. et al. ASH 2020. Abstr. 471.
U pacientů ve věku nad 60 let jsou alternativou k chemoterapii kombinace BV s nivolumabem nebo BV s dacarbazinem, které dosahují vysoký podíl kompletních remisí a mediánu PFS s akceptovatelnou toxicitou. Celková odpověď byla vysoká (95 % resp. 100 %) a medián PFS nebyl dosažen, resp. 46,8 měs. Kombinace BV s bendamustinem je pro tuto populaci velmi toxická.

Bröckelmann P.J., et al. ASH 2020. Abstr. 1153.
Využití PD-1 inhibitoru nivolumabu sekvenčně nebo souběžně s chemoterapií AVD a adioterapií 30 Gy „involved site“ u intermediárních stadií HL sledovala studie fáze II Nivahl. V mediánu sledování 24 měsíců byly výsledky 2letého OS a PFS vynikající 100 % (2leté PFS pro souběžné podání nivolumabu bylo 100 % a 98 % pro sekvenční podání). Z nežádoucích účinků se často vyskytuje hypotyreóza po nivolumabu, která vyžaduje hormonální substituci.

Bazarbachi A., et al. ASH 2020. Abstr. 616.
Z analýzy dat z registru EBMT (European Blood amd Marrow Transplant) vyplývá, že zavedením léčby BV, inhibitory PD-1 a podáním další transplantace se zlepšila prognóza pacientů s časným relapsem po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT): 4leté OS bylo 61 % v letech 2015-2017 oproti tomu v letech 2006-2008 bylo pouze 35 % (p=0,001).

Moskowitz A.J. et al. ASH 2020. Abstr. 470.
V relapsu po první linii léčby se podle studie fáze II jeví jako účinná kombinace pembrolizumabu s GVD (gemcitabin, vinorelbin a lipozomální doxorubicin). Ze 34  hodnotitelných pacientů dosáhlo kompletní remise 94 % pacientů po 2-4 cyklech GVD, z toho 32 pacientů podstoupilo ASCT. V krátkém mediánu sledování 9 měsíců všichni pacienti zůstávají v remisi s dobrou tolerancí léčby.

Herrera A.F., et al. ASH 2020. Abstr. 472.
Slibná je konsolidace 8 cykly BV a nivolumabu u pacientů s relabovaným/refrakterním HL s vysokým rizikem relapsu (primárně refrakterní HL, relaps <1 rok po 1. linii léčby, extranodální postižení v relapsu, B symptomy v relapsu, použití >1 linii záchranné léčby, nedosažení kompletní remise před transplantací). V krátkém sledování – v mediánu 15,7 měsíců - zrelaboval 1 z 59 pacientů. Častěji se vyskytla periferní neuropatie a neutropenie.

Herrera A.F., et al. ASH 2020. Abstr. 474.
Camidanlumab tesirin je konjugát IgG1anti-CD25 monoklonální protilátky a pyrolobenzodiazepinového dimeru který byl použit ve studii fáze II u 47 pacientů v relapsu po BV a checkpoint inhibitorech. Celkové odpovědi bylo dosaženo u 80,9 % (kompletní remise u 42,6 %) pacientů. Ze závažných nežádoucích účinků se vyskytl Guillainův-Barrého syndrom u 6,4 % pacientů a celkově v důsledku nežádoucích účinků bylo nutné léčbu předčasně ukončit u 12,8 % pacientů.

Suman P. et al. Biol Blood Marrow Transpl. 2020; 26: 1679–1688. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2020.06.012
Použití checkpoint inhibitorů ve srovnání se záchrannou chemoterapií před alogenní transplantací nezvyšuje riziko graft-versus host disease (GVHD), ale zlepšuje 3leté PFS a OS u pacientů, kteří po transplantaci dostávají cyklofosfamid v rámci profylaxe GVHD: 3leté PFS 90 % vs. 65 % (p=0,05) a 3leté OS 94 % vs. 78 % (p=0,17).

Ramos C.A. et al. J Clin Oncol 2020; 38: 3794-3804.
U 41 významně předléčených pacientů s relabovaným/refrakterním HL po lymfodepleci na základě fludarabinu byla použita CD30 CAR T terapie s vysokým podílem celkových odpovědí 72 % (59 % kompletní remise).

MUDr. Heidi Mociková, PhD
Hematologická klinika FNKV a 3. LFUK Praha