V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili pozvánku s programem valné hromady sdružení Hodgkinova lymfomu v rámci Olomouckých hematologických dní a zajímavou kazuistiku, která ukazuje možnosti řešení pacientů s Hodgkinovým lymfomem v kombinaci s dalšími závažnými komorbiditami.

Pozvánka na valnou hromadu sdružení Hodgkinova lymfomu

Termín konání: 2.6.2014 v 17,45hod.
Místo konání: NH hotel - salonek VIP Lounge

Program

17:45 - 17:50  Úvod – MUDr.Mociková
17:50 - 18:00  Zpráva o činnosti a financování sdružení Hodgkinův lymfom - Ing. Klásková
18:00 - 18:30  Informace o stavu registru Hodgkinova lymfomu - Mgr. Karel Hejduk, Dr. Mužík, MUDr. Mociková, Ing. Klásková
18:30 - 18:45  Informace o studiích u Hodgkinova lymfomu, které probíhají v ČR - MUDr. Mociková

Kazuistika

U 46 letého muže byl 12/2013 nově zjištěn Hodgkinův lymfom - podtyp nodulární skleróza. Iniciální vyšetření prokázalo klinické stadium IIB: profuzní pocení, váhový úbytek, PET pozitivní (Deauville 5) cervikální lymfadenopatie vlevo 20mm, supraklavikulární lymfadenopatie 27mm, infraklavikulárně vlevo 25mm, v mediastinu ve všech etážích zmnožené a zvetšené lymfatické uzliny do velikosti 35mm, subkarinně přítomna masa do 54mm. Z rizikových faktorů přítomna vysoká sedimentace. 

Podle anamnézy měl pacient v roce 1991 provedenu splenektomii a resekci pankreatu pro inzulinom s reoperací za další 2 roky pro recidivu. Z dalších komorbidit přítomen diabetes mellitus s opakovanými hypoglykemickými komaty. V roce 2004 absolvoval resekci dolního pólu levé ledviny. Z resekátu byl histologicky potvrzen papilární chromofilní karcinom levé ledviny dobře až středně diferencovaný (pT2G2), který byl dále onkologicky dispenzarizován bez další intervence.

Z kardiologického hlediska měl pacient chronické srdeční selhání na podkladě ischemické choroby srdce s významnou mitrální regurgitací, byl po infarktu myokardu (2x v roce 2008 - s nutností kardiopulmonální resuscitace pro fibrilaci komor, pro kterou implantován ICD v sekundární prevenci). 02/2014 byla provedena výměna přístroje i elektrody ICD pro vyčerpání zdroje. Kontrolní echokardiografií po výkonu zjištěna těžká dysfunkce levé komory s EF 25%, proto byla provedena selektivní koronarografie, která nepotvrdila významnou stenózu na koronárních tepnách. Dále byl doporučen konzervativní postup.

Z dalších nálezů při diagnóze Hodgkinova lymfomu zjištěna kompenzatorní hypertrofie pravé ledviny se sníženým clearance kreatininu (79,2ml/min dle Cockcroft - Gaulta). Podle spirometrie přítomna mírně snížená difuzní kapacita plic pro CO a obstruktivní ventilační porucha lehkého stupně při chronickém nikotinizmu.

Vzhledem k výše uvedenému byla zahájena terapie COPP 03/2014 za hospitalizace (bez redukce dávek. Aplikace chemoterapie byla komplikována dekompenzací diabetu s korekcí glykémií pomocí inzulioterapie. Stav pacienta byl konzultován v kardiologickém centru v IKEM, kde byla 10 dní po úvodní chemoterapii COPP provedena kontrolní echokardiografie s nálezem středně omezené ejekční frakce levé komory 30-35% s těžce dilatovanou bazální část levé komory (EDD 67mm), aneurysmatem apikální části levé komory s plášťovým kalcifikovaným trombem (18x18x8 mm) a akinesou bazální 1/3 infero-laterálně. U pacienta byla navýšena diuretická terapie a upravena léčba beta-blokátory. Vzhledem k asymptomatickému průběhu a celkovému stavu pacienta rozhodnuto o konzervativním postupu bez nutnosti mechanické srdeční podpory. Po kardiologické konzultaci byla chemoterapie od 2. cyklu eskalována na ABVD. Tuto chemoterapii pacient toleroval bez zhoršení kardiologického nálezu. Všechny cykly chemoterapie jsou podávány za přísné monitorace všech životních funkcí a ve spolupráci s kardiology. Implantace mechanické srdeční podpory je indikována v případě progrese kardiálního selhání.

MUDr. Ľubica Gahérová

Interní hematologická klinika
FNKV Praha