Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete informace o novinkách v registru HL, dále o studii GHSG HD17, která byla prezentována na EHA 2020 a informace o studii Keynote 204, která byla prezentována na ASCO 2020.

Podle informací IBA s.r.o byl po odstávce znovu spuštěn registr HL na nové platformě CLADE-IS. Původní registr byl uzamčen a bude do něj přístup pouze v režimu pro čtení, než dojde k jeho kompletnímu uzavření. V novém systému zůstává struktura otázek zachovaná. Data pacientů ze starého registru byla převedena beze změn.

Plánovaný je webinář, během kterého Vám bude představen registr v systému CLADE-IS. Bude ve středu 12. 8. 2020 a 25. 8. 2020 ve 14.00. Pokud se chcete účastnit jednoho webináře, prosím přihlaste se na odkazu https://www.surveymonkey.com/r/Webinar-HL-CZ.

V případě, že v databázi najdete jakoukoliv nesrovnalost, nebo budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat IBA s.r.o, a to jak telefonicky, tak emailem nebo online chatem v registru. Online chat je jednou z novinek databáze CLADE-IS, kdy se rovnou z registru můžete obracet na helpdesk přes chatovací okno, které naleznete v pravém dolním rohu na každé stránce registru. V době od 8 do 16 hod budete online propojeni s pracovníkem IBA s.r.o a mimo tuto dobu okno slouží k odeslání dotazu, který dorazí na email IBA s.r.o.

EHA 29.-31.5.2020

Borchmann P (abstrakt S101)

Prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie fáze III GHSG HD17 pro HL v intermediárním stadiu (respektive v časném stadiu s rizikovými faktory), která porovnávala standardní rameno (2 cykly BEACOPP esk. + 2 cykly ABVD + „involved field“ RT 30 Gy bez ohledu na výsledek PET) s experimentálním ramenem, kdy po 2 cyklech BEACOPP esk. + 2 cyklech ABVD u PET4-negativních pacientů byla vynechána radioterapie a u pacientů s Deauville skóre 3 nebo 4 byla podána „involved node“ radioterapie 30 Gy.

  • Primárním cílem bylo přežití bez progrese/relapsu (PFS) s noninferioritou -8 %: PFS u PET-negativních ve standardním rameni oproti PET pozitivním v obou ramenech
  • Sekundárním cílem bylo celkové přežití

Celkem bylo do studie zařazeno 1096 pacientů ve věku od 18 do 60 let, z toho 550 ve standardním rameni a 546 v experimentálním rameni. Medián sledování byl 46 měsíců (95 % CI: 45-48).

5letý PFS při léčbě podle PET bylo 95,1 % (92-97) a při standardní kombinované léčbě 97,3 % (94,5-98,7). Rozdíl nebyl statisticky signifikantní (P=0,12).

Úprava léčby podle PET není horší než standardní kombinovaná chemoradioterapie u PET-negativních pacientů a v současnosti je novým standardem léčby ve skupině GHSG.

PET pozitivní nález Deauville skóre 4 (ale ne Deauville skóre 3) po 2 cyklech BEACOPP a 2 cyklech ABVD předpovídá selhání léčby a představuje negativní prognostický faktor:

5letý PFS u DS<3 byl 97,6 %, u DS=3 98,8 % a u DS4 byl 81, 6 % (P < 000,1%).

5leté celkové přežití (OS) v experimentálním rameni bylo 98,4 % a v standardním rameni 98,8 %.

Komentář ke studii GHSG HD17: studie zatím nebyla publikována, proto je vhodné vyčkat se zařazením do standardů až po její oficiální publikaci jako možnost volby léčby u intermediárních stadií HL v první linii.

ASCO 11.-21.6. 2020.

Kuruvilla (abstrakt 8005)

Studie Keynote 204 je multicentrická, randomizovaná, otevřená studie fáze III, která porovnávala pembrolizumab s brentuximab vedotinem u relabovaného/refrakterního HL. Do studie bylo zařazeno celkem 304 pacientů (z toho 131 do ramene s Pembrolizumabem), kteří relabovali po ASCT nebo nebyli vhodní na ASCT a selhali po jedné linii léčby.

Medián PFS podle nezávislého centrálního vyhodnocení byl u pembrolizumabu 13,2 měsíců (95% CI: (10.9-19.4) a u brentuximab vedotinu (BV) 8,3 měsíců (95% CI: 5.7-8.8), HR 0,65(95% CI: 0.48-0.88; P = .00271).

Celková odpověď u pembrolizumabu byla 65,6 % (57,4-73,1) a u BV 54,2 %(46-62,3), P=0,0225. Medián trvání odpovědi byl u pembrolizumabu 20,7 měsíců a u BV byl 13,8 měsíců.

Na základě studie Keynote 204 je pembrolizumab preferovanou léčebnou možností oproti BV u pacientů s relabovaným/refrakterním cHL po ASCT nebo nevhodných k ASCT.

Poznámka: Pembrolizumab (Keytruda) nemá v ČR stanovenou úhradu v indikaci relabovaný/refrakterní cHL.

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.