Vážené kolegyně a kolegové,
v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na pracovní schůzi studijní skupiny Hodgkinův lymfom a informace z virtuální konference ICML v Luganu 2021, které se týkají Hodgkinova lymfomu.

Při příležitosti II. Českého hematologického a transfuziologického sjezdu se uskuteční pracovní schůze studijní skupiny Hodgkinův lymfom, která se bude konat 13.9.2021 cca od 18 do 20 hod. v NH hotelu v Olomouci. Na tuto pracovní schůzi vás srdečně zveme.

Navrhovaný program pracovní schůze 13.9.2021

  • Úvod - Heidi Mociková
  • Zpráva o hospodaření studijní skupiny za rok 2020 – Kateřina Klásková
  • Informace o registru HL - Nikola Štourač – projektový manažer HLCZ, Jana Baranová
  • Vyšetření TARC u HL - možnosti finanční podpory vyšetření - Vít Procházka, Heidi Mociková
  • Plánované publikace pro rok 2021-2022 - všichni účastníci
  • Návrh programu na 7. Mezinárodní sympózium Hodgkinův lymfom v Praze plánovaný na listopad 2022 - všichni účastníci
  • Volba výboru studijní skupiny Hodgkinův lymfom - všichni účastníci
  • Ostatní - všichni účastníci

16th ICML Lugano (18.6.-22.6.2021)

Meet a professor

Profesor Peter W.M.Johnson shrnul všechny aktuální možnosti úpravy léčby podle vyhodnocení interim PET/CT odpovědi Hodgkinova lymfomu (studie GHSG HD 17 a HD18, AHL 2011 LYSA, RATHL, SWOG 0816) a studii ECHELON-1 s brentuximab vedotinem, dále zmínil studie s kombinací chemoterapie s checkpoint inhibitory. Cílem úpravy léčby je nadále udržet vysoký podíl kompletních remisí a snížit dlouhodobou toxicitu, která je spojená s intenzivní chemoterapií. Funkční zobrazovací metodu jako je měření celkového metabolického objemu nádoru je jistě vhodné využít k predikci odpovědi, pokud je možná validace tohoto vyšetření. V přednášce opakovaně zdůraznil, že ve Velké Británii se stále častěji podává v chemoterapii BEACOPP dakarbazin místo prokarbazinu. Cílem je snížení rizika sekundárních malignit.

Komentář: použití dakarbazinu místo prokarbazinu v režimu BEACOPP je i v našich podmínkách velmi zajímavé a po společné diskusi, v rámci pracovní skupiny Hodgkinův lymfom by bylo vhodné jej zařadit do chemoterapie jako BEACOPD.

Profesor Martin Hutchings v rámci satelitního sympózia komentoval výsledky studie EORTC H10 u časných stádií HL (favorable a unfavorable), kde po 2 cyklech u PET2 pozitivních pacientů eskalace léčby na 2 cykly BEACOPP esk.(+ INRT). Tato eskalace oproti kontrolnímu ramenu s ABVD bez eskalace + INRT vedla k lepšímu 5letému přežití bez relapsu – PFS (90,6 % vs. 77,4 %, P=0,002, HR= 0,42). Rozdíl v PFS se zatím nepromítl do signifikantně lepšího celkového přežití (96 % vs. 89,2 %, P=0,62, HR=0,45).

Komentář: pokud se u pacientů do 60 let v časném nebo intermediárním stádiu zahájí léčba 2 cykly ABVD a následně je přítomna PET2 pozitivita, je doporučeno na základě studie EORTC H10 léčbu eskalovat na 2 cykly BEACOPPesk. (+ involved site RT).

Profesor Martin Huchings komentoval léčbu i v pokročilých stádiích HL: podle studie GITIL/FIL0607 u pacientů s iniciálně diagnostikovanou bulky masou, kteří se léčili chemoterapií ABVD a dosáhli negativity na interim a restagingovém PET po ukončení chemoterapie není nutná radioterapie. Toto doporučení vyplývá z faktu, že nebyl rozdíl v 3letém PFS u pacientů léčených a neléčených radioterapií po chemoterapii.

Komentář: v České republice standardy pro léčbu pokročilých HL s PET negativním nálezem po ukončení chemoterapie nedoporučují radioterapii.

A S. LaCasce et al. (abstr 72): podle studie CALGB 50801 (ALLIANCE): u pacientů s HL v klinickém stádiu I-II s bulky masou je výhodné použít úpravu léčby podle interim PET: u interim PET-2 negativních pacientů (78 %) bylo možné vynechat radioterapii. PET-2 pozitivní pacienti neměli horší prognózu, pokud se léčba eskalovala na BEACOPP a byla indikována radioterapie.

S.M.Ansell et al. (abstr.74) informoval o příznivém 5letém celkovém přežití na léčbě nivolumabem u pacientů s rel./ref. HL po autologní transplantaci kmenových buněk ve studii fáze 2 Checkmate 205. Na základě této studie je možné vysadit nivolumab, pokud u pacientů byla dosažena kompletní remise a trvala jeden rok (a více). V případe další progrese HL je možné nivolumab znovu nasadit. Ve studii Checkmate 205 v kohortě C vysadilo 12 pacientů nivolumab při trvající kompletní remisi ≥ 1 rok: v mediánu 48 měsíců je 6 pacientů nadále v remisi, 3 pacienti měli znovu nasazen nivolumab při progresi HL (2 znovu dosáhli kompletní remise a 1 pacient PR).

MUDr. Heidi Mociková, PhD
Hematologická klinika FNKV a 3. LFUK Praha