Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně vás zveme na Prague Hodgkin Lymphoma Scientific Meeting, který se bude konat dne 3.2.2017 v hotelu Grand Majestic Plaza, Truhlářská 1117/16, Praha 1, pod záštitou spolku Hodgkinův lymfom. Podrobnosti a program najdete na webové stránce www.praguehodgkinmeeting.com nebo www.hodgkin.cz.

Valná hromada České studijní skupiny pro Hodgkinův lymfom, na kterou vás srdečně zveme, se bude konat dne 2.2.2017 od 17 do 19 hod. v hotelu Grand Majestic Plaza, Truhlářská 1117/16, Praha 1.

Program Valné hromady:

  • Úvod - Heidi Mociková
  • Zpráva o činnosti a financování za rok 2016 - K. Klásková
  • Změna sdružení na spolek - nové stanovy
  • Informace o grantu a čerpání prostředků z grantu na registr pacientů s Hodgkinovým lymfomem - H. Mociková, K. Klásková
  • Informace o studii BVB vs DHAP - H. Mociková
  • Informace o PET měření TMTV u pacientů s relapsem Hodgkinova lymfomu před ASCT - V. Procházka
  • Informace o možnosti vyšetření TARC ve všech centrech u HL - H. Mociková, V. Procházka
  • Připravované/plánované publikace - všichni účastníci
  • Plánované studie, granty - všichni účastníci

Po ukončení Valné hromady jsou všichni účastníci srdečně zváni na posezení s večeří od 19 hod. v restauraci hotelu Grand Majestic Plaza, Truhlářská 1117/16, Praha.

Dále jsme v tomto čísle připravili výběr z prezentací z ASH (3. - 6.12.2016, San Diego)

Abstr. č. 923 (von Tresckow B, et al.) Z dlouhodobého sledování ve studiích GHSG HD9 a HD12 vyplývá, že pacienti profitují z intenzivní první linie léčby – zejména co se týče PFS a OS. Studie HD9: 15-letý PFS byl v ramenech A, B, C 57%, 66,8% a 74%, 15-letý OS byl v ramenech A, B, C 72,3%, 74,5% a 80,9%. BEACOPP esk. zůstává signifikantně lepší než COPP/ABVD co se týče PFS (rozdíl 17%) a OS (rozdíl 8,6%). 15-letý kumulativní výskyt sekundárních malignit byl 7,2% (COPP/ABVD), 13% (BEA bas), a 11,4% BEACOPP esk. Studie HD12: Rozdíl v 10-letém PFS a OS nebyl signifikantní mezi oběma rameny: BEACOPP esk. 82,6% a 87,3%, 4xBEA esk.+4xBEA bas. 80,6% a 86,8%. Pacienti bez konsolidační radioterapie (RT) měli signifikantně horší 10-letý PFS - 83,5% ve srovnání s pacienty, kteří absolvovali RT - 88,6% (rozdíl 5,1%) a trend horšího OS u pacientů bez RT (RT 93%; bez RT 90,2%; rozdíl 2,7%). 10-letý kumulativní výskyt sekundárních malignit byl v rozmezí od 6,4% (4+4) do 9,7% (BEACOPP esk.+RT) bez signifikantního rozdílu mezi chemo a RT skupinami.

Abstr. č. 514 (Akhtar S et al.) Retrospektivní analýza LWP EBMT (Lymphoma Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation) u 92 pacientů s relabovaným NLPHL a s vysokým rizikem relapsu (B symptomy, pokročilé klin. stadium) prokázala vysokou účinnost vysokodávkované chemoterapie s ASCT: 2/3 pacientů zůstává v remisi 5 let po ASCT.

Abstr. č. 1110 (Timmermann et al.) Ve studii Checkmate 205 byl vyhodnocen Nivolumab u pacientů s rel,/ref. cHL v mediánu sledování 15,4 měs.: 54% pacientů je nadále v léčbě, v ramenu 205B byl ORR 68%, CR 8%, PR 60%. Medián trvání odpovědi byl prodloužen na 13,1 měs. Medián trvání CR nebyl dosažen a medián trvání PR byl 13,1 měs. 12- měs. PFS byl 54,6% a OS 94,9%. Léčba Nivolumabem byla ukončena u 37 pacientů (46%): pro progresi (19 [24%]), z důvodu alogenní transplantace kmenových buněk (7 [9%]) a pro vedlejší účinky (5 [6%]).

Abstr. č. 1107 (Moskowitz C, et al.) Ve studii fáze II Keynote-087 byl vyhodnocen pembrolizumab u 210 pacientů s rel./ref. cHL: medián podaných cyklů byl 9. ORR byl podle kohort: (1) 66,7% (2) 65,4% a (3) 68,3%. CRR podle kohort (1) 29% (2) 24,7% (3) 21,7%. Celkově u 93,7% pacientů došlo ke zmenšení nádorové masy. Nejčastější nežádoucí účinky byly: pyrexie (11%), hypotyreóza (10,5%), průjem (6,7%), únava (6,7%), bolesti hlavy (6,2%), rash (6,2%), nauzea (5,7%). 2 pacienti zemřeli - příčina úmrtí neměla vztah ke studiové léčbě.

Abstr. č. 1108 (Armand P, et al.). Ve studii fáze Ib Keynote-013 byly vyhodnoceny výsledky pembrolizumabu u 31 pacientů s rel./ref. cHL: v mediánu sledování 24,9 měs., byl ORR 58%, CR 19%, PR 39%, SD 23%. Medián trvání odpovědi nebyl dosažen. Medián OS nebyl dosažen. V mediánu sledování 2,5 roku podskupina těžce předléčených pacientů, kteří selhali na BV, mohou dosáhnout odpověď na pembrolizumab.

Tabulka č. 1. Kombinace nových léků +/- chemoterapie u rel./ref. cHL

Abstr.č. Kombinace  Fáze studie Počet pac. Odpověď ORR/CR %
1833 Panobinostat + ICE I
II
29
23
86/72
Neuvedeno/82
1105 BV + Nivolumab I/II 25 6/3 hodnocených pac.
1106 Ipilimumab + Nivolumab + BV I 10 8/5 hodnocených pac.
1109 BR ESHAP II 66 96/70
1834 BV ICE I/II 16 94/69
4154 Be-BV I/II 12/48 9/7 hodnocených pac.
1817 CXD101 I 36/22
HL+NHL
17 hodnocených pac.
3 PR, 1 CR, 7 SD
1820 Ruxolitinib pilotní 14/6
cHL/PMBL
13 hodnocených pac. s HL
1 CR, 5 PR, 1 SD
4160 Ruxolitinib II 33 ORR 9,4% (PR)

BV, BR - brentuximab vedotin
Be - bendamustin
ICE - ifosfamid, karboplatina, etoposid
ESHAP - etoposid, solu-medrol, vysokodávkované ARA C, cisplatina

Heidi Mociková