Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle newsletteru najdete pozvánku na 6. mezinárodní sympózium Hodgkinova lymfomu a souhrn informací z 11. ISHL v Kolíně nad Rýnem.

6. mezinárodní sympózium Hodgkinova lymfomu se bude konat 14.2.2019 v Praze ve Vienna House Andel`s, Stroupežnického 21, Praha 5.
Na stránkách www.hodgkin.cz najdete program přednášek a přihlašovací formulář - žádáme všechny účastníky o přihlášení do 31.12.2018. Účast na sympóziu je bezplatná.
Všechny aktivní účastníky prosíme o zaslání abstrakt v anglickém jazyce do 31.12.2018 – formulář pro zaslání abstrakt je rovněž dostupný na webu spolku.

Dne 13.2.2019 se od 17 hod. v salonku ve Vienna House Andel`s, Stroupežnického 21, Praha 5 uskuteční Valná hromada a pracovní schůzka členů spolku Hodgkinův lymfom.
Po skončení schůze cca od 19 hod. jste srdečně zváni na společnou večeři pro účastníky sympózia.

11. ISHL v Kolíně nad Rýnem, 27. - 29.10. 2018

M. Shipp: analýza HRS buněk a mikroprostředí ze studie Checkmate 205:

 • alterace chromozomu 9p24 a exprese PD-L1 predikují PFS u relabovaných cHL, kteří byli léčeni Nivolumabem,
 • exprese MHC II na HRS buňkách ovlivňuje expresi CD4 na T buňkách a predikuje odpověď na blokádu PD-1
 • HRS buňky jsou těsně obklopeny tumor asociovanými makrofágy (TAM), které exprimují PD-L1.

D. Rossi: cirkulující nádorová DNA u cHL - perspektivně bude vhodná ke sledování minimální reziduální nemoci

A. Engert: výsledky studie HD16 u časných stadií HL (v experimentálním rameni srovnání 2xABVD + RT vs 2xABVD bez RT u PET negat. cHL):

 • signifikantně horší PFS u PET negat. pacientů léčených 2xABVD bez RT: standardem u časných stadií cHL zůstává 2xABVD + ISRT 20Gy
 • bez relevantní akutní a dlouhodobé toxicity
 • OS neovlivněn v rameni bez RT v důsledku účinné léčby 2. linie

M. André: studie BREACH - randomizovaná studie fáze II u intermed. stadií HL(I/II) v první linii do 60 let:

 • 4cykly BV-AVD + RT vs 4cykly ABVD + RT: vyšší podíl PET neg. pacientů po 2 cyklech BV-AVD oproti ABVD, ale za cenu vyšší toxicity, čeká se na delší sledování k vyhodnocení PFS a OS

P. Borchmann: výsledky GHSG HD18: u pacientů v pokročilém stadiu HL po 2 cyklech BEACOPP esk. se k PET negativním pacientům řadí i pacienti s Deauville skóre 3 (výsledky se významně neliší od DS1 nebo DS2) a pokračují do celkového počtu 4 cyklů BEACOPP esk.

O. Casasnovas: LYSA AHL 2011 (studie fáze III) u pokročilých stadií cHL: u PET negativních pacientů po 2 cyklech BEACOPP esk. je možné pokračovat 4 cykly ABVD
Pacienti po 2 cyklech BEACOPP esk. PET 2 pozitivní - mají vyšší výskyt progresí
Pacienti po 4 cyklech BEACOPP esk. PET 4 pozitivní - vysoce riziková skupina se špatnou prognózou

D. Eichenauer: doporučení pro pokročilé stadium NLPHL: léčit 6 cykly R-CHOP

Otavio Baiocchi: HIV+ HL

 • HIV+ pacienti mají 15x vyšší riziko vzniku HL - není AIDS defining malignita (nemění se ani po zavedení terapie cART) a 77x vyšší riziko vzniku NHL (riziko vzniku se snižuje od zavedení cART)
 • HIV+ cHL s počtem CD4+ nad 200: 5letý PFS je 79% (CD4+ pod 200, 5 letý PFS je 63%
 • Léčba na báze ABVD + RT
 • v relapsu vždy nutná biopsie k potvrzení dg. cHL (vyloučení oportunní infekce)
 • v relapsu je možný BEAM + ASCT - v průběhu ASCT nevysazovat cART

R. Advani: komentovala nové léky v 1. relapsu - v záchranné léčbě před ASCT: BV+ bendamustin, BV-DHAP, BV+ ESHAP, BV+ Nivolumab, Nivolumab + Ipilimumab. Výše uvedené kombinace dosahují před ASCT odpovědi mezi 62% a 79%, ale po ASCT je 2 letý PFS nejvyšší: 97% po kombinaci Nivolumab s BV.

MUDr. Heidi Móciková, PhD.
Interní hematologická klinika FNKV a 3. LFUK Praha