V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili další informace o 5. mezinárodním sympóziu „Hodgkinův lymfom“, který se bude konat dne 25. 2. 2016 v hotelu Park Inn, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00. Dále zde najdete výběr zajímavých informací ohledně léčby Hodgkinova lymfomu z 13. mezinárodní konference o maligních lymfomech, která se konala 17 - 26. 6. 2015 v Luganu.

Přihlášky k účasti a k zadání abstrakt na 5. mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“ je možné zadat prostřednictvím samostatné záložky na této webové stránce. Přihlašovat se mohou kromě lékařů i zdravotní sestry. Z přihlášených abstrakt bude proveden výběr do orálních prezentací a do posterové sekce. 

13. mezinárodní konference o maligních lymfomech, Lugano, 17 - 26. 6. 2015

Prof. Connors přehledně shrnul léčbu u pacientů s Hodgkinovým lymfomem (HL) ve specifických situacích. U pacientů je nutné před zahájením prvoliniové léčby zjistit možnou dysfunkci plic: zda jde o kuřáka/čku, dále přítomnost zadýchávání se při minimální námaze, vystavení se toxinům (azbest, prach). Pokud je před léčbou nebo v průběhu léčby zjištěn pokles plicních funkcí (např. vitální kapacity) o 1/3 a více, je důležité vysadit bleomycin ze standardní chemoterapie (ABVD nebo BEACOPP). U pacientů s kardiální dysfunkcí (pokles ejekční frakce LK < 50 % nebo anamnéza kardiálního selhání) není vhodné podávat doxorubicin: ve schématu ABVD je možné doxorubicin nahradit etoposidem a ve schématu BEACOPP je možné doxorubicin úplně vynechat. U těhotných pacientek s HL je nutné se vyhnout ionizujícímu záření, proto fyzikální vyšetření, krevní testy, rtg hrudníku a US břicha postačují k vstupnímu stagingu. U pacientek s minimálními příznaky nebo bez příznaků nemoci je vhodné se vyhnout chemoterapii zejména v prvním trimestru. Není nutný předčasný porod, je možné pacientku nechat porodit v termínu. V případě příznaků nemocí nebo jasné progrese HL v průběhu těhotenství je možné podávat vinblastin intermitentně á 2 - 4 týdny do stabilizace nemoci. U symptomatických pacientek, které jsou rezistentní na vinblastin, je volbou chemoterapie ABVD, ale opatrnost je nutná zejména v prvním trimestru. HIV pozitivní pacienti s HL mají v 80 % pokročilé onemocnění signalizující agresivní průběh. Léčba si vyžaduje kombinaci podpůrné léčby - antivirové, antifungální, podání růstových faktorů, vysoce aktivních antiretrovirových léků (HAART) a kombinované chemoterapie (ABVD nebo BEACOPP). Je nutno počítat s vyšší toxicitou chemoterapie a její nižší účinností (5 leté celkové přežití 60 % - 70 %).

Randomizovaná studie fáze III (RAPID) hodnotila význam FDG-PET v klinických stadiích I/II bez mediastinální bulky masy u HL: po 3 cyklech ABVD u PET pozitivních pacientů se pokračovalo ještě jedním cyklem ABVD a pak involved field radioterapií (IFRT). PET negativní pacienti po 3 cyklech ABVD byli randomizováni do ramene bez radioterapie a do ramene s IFRT. I když tato studie neprokázala non-inferioritu, PET negativní pacienti mají dobrou prognózu s nebo bez konsolidační radioterapie. Proto autoři studie navrhli následující postup v časném stadiu HL: u starších pacientů PET negat. po 3 cyklech ABVD je doporučeno podat konsolidační IFRT, protože je důležité dosažení kontroly nemoci z hlediska věku, komorbidit a z hlediska omezení vzniku relapsu. U mladých pacientů PET negativních po 3 cyklech ABVD je možné radioterapii vynechat s ohledem na omezení rizika vzniku sekundárních nádorů.