V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili informace o Valné Hromadě sdružení Hodgkinův lymfom, dále aktualizované informace o 5. mezinárodním sympóziu „Hodgkinův lymfom“, který se bude konat dne 25.2.2016 v hotelu Park Inn, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00. Najdete zde i informace o léčbě Hodgkinova lymfomu z 57. setkání Americké hematologické  společnosti, které se konalo 5.-8.12.2015 v Orlandu.

Dne 24.2.2016 se bude od 17 do 18,30 hod. konat Valná Hromada sdružení Hodgkinův lymfom v hotelu Park Inn, Svobodova 1961/1, Praha 2, 128 00, na který vás tímto srdečně zveme.

Program Valné Hromady sdružení Hodgkinův lymfom:

  1. Zpráva o činnosti a financování za rok 2015
  2. Informace o změně statutu sdružení Hodgkinův lymfom
  3. Informace o registru pacientů s dg. Hodgkinův lymfom
  4. Informace o přiděleném grantu na registr pacientů s Hodgkinovým lymfomem
  5. Informace o studii HD17
  6. Informace o připravované studii BVB vs DHAP
  7. Volba předsednictva rady sdružení Hodgkinův lymfom

Přihlášky k účasti a k zadání abstrakt na 5. mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“ je možné zadat prostřednictvím samostatné záložky na webové stránce www.hodgkin.cz.

Abstrakt je nutné odeslat v anglickém jazyce (u lékařů) a v českém jazyce (v nelékařské sekci) do 31.12.2015. Přihlašovat se mohou kromě lékařů i zdravotní sestry. Z přihlášených abstrakt bude proveden výběr do přednáškové a posterové sekce. Informace o přijetí do přednáškové nebo posterové sekce budou sděleny v týdnu od 15.1.2016.

Program vyzvaných přednášek na 5. mezinárodní sympózium „Hodgkinův lymfom“ najdete na stránkách www.hodgkin.cz.

57. setkání Americké hematologické společnosti, Orlando 5.-8.12.2015

První linie léčby Hodgkinova lymfomu

Borchmann a spol. (abstrakt č. 580) v přednášce představil výsledky GHSG studie fáze II, ve které byla vyhodnocena účinnost a bezpečnost 2 variant režimu BEACOPPesk. s použitím Brentuximab vedotinu: BrECADD (52 pacientů) a BrECAPP (50 pacientů) u pokročilých stadií Hodgkinova lymfomu v první linii léčby. Účinnost obou režimů byla srovnatelná, ale orgánová toxicita byla vyšší po podání režimu BrECAPP.

  BrECADD (%) BrECAPP (%)
CRR 88 86
CR/CRu 88 94
12m PFS 94 98
18m PFS 89 93
1y OS   98
18m OS 100  
Toxicita grade 3/4  
Hematologická 88 96
Infekce 15 8
Orgánová toxicita 4 17

Vzhledem ke srovnatelné účinnosti a nižší orgánové toxicitě byl pro plánovanou randomizovanou studii HD21 (fáze II) zvolen jako experimentální režim BRECADD, který bude srovnáván se standardním režimem BEACOPP esk.

Olszewski a spol. (abstrakt č. 3861) v analýze z National Cancer Data Base (NCDB) zjistil srovnatelné přežití u HIV negat. a HIV+HL (na antiretrovirové léčbě) u klasických podtypů: NS/MC, kteří byli léčeni chemoterapií. Pacienti s HL bez určeného podtypu (NOS) a současně HIV+ měli špatnou prognózu i při standardní terapii. Tito pacienti by mohli mít prospěch z nových léků. Černošská populace v USA má horší prognózu, i když není jasné, zda v důsledku faktorů spojených se zdravotní péčí nebo v důsledku horšího imunitního stavu.

Rubinstein a spol.(abstrakt č.1526) použil ve studii fáze I brentuximab vedotin v kombinaci s AVD (4-6 cyklů á 28dní) u 6 HIV pozitivních pacientů s HL v klinickém stadiu II-IV. Současně byla použita antiretrovirová terapie. Pacienti dobře tolerovali léčbu a 5 ze 6 pacientů dosáhlo kompletní PET negativní remisi po 2. cyklu léčby. Pro fázi II (která již probíhá) byla vybrána dávka BV 1,2 mg/kg+AVD á 2 týdny.

Relaps Hodgkinova lymfomu

Shah a spol. (abstrakt č. 520) na populaci 192 pacientů s primárně refrakterním HL vyhodnotil rizikové faktory, které předpovídají další prognózu těchto pacientů léčených záchrannou léčbou a vysokodávkovanou chemoterapií s ASCT: B symptomy a bulk >5cm jsou faktory, které předpovídají reziduální PET pozitivitu po záchranné léčbě u ref HL. Přetrvávající PET pozitivita před ASCT a klinické stadium IV jsou rizikové faktory pro časnější relaps a úmrtí.

Bröckelmann a spol. (abstrakt č. 1978) vyhodnotil ve fázi I prognostické faktory a prognostické skóre pro PFS u rel/ref.HL (656 pacientů) z databáze GHSG a z francouzské studie H96, které byly dále validovány ve fázi II u 390 pacientů z MSKCC a z Dánska.

Multivariační analýza identifikovala stadium IV, dobu do relapsu 3 měsíce, ECOG 1, bulk > 5cm a nedostatečnou odpověď na záchrannou léčbu (<PR) jako rizikové faktory pro PFS. Podle těchto faktorů je možné rozdělit pacienty do 3 rizikových skupin pro PFS a OS (0-1, 2, 3-5).

V relapsu před autologní transplantací u HL bylo použito několik režimů, které jsou přehledně uvedeny i s PFS a OS po ASCT v tabulce:

Autor a č. abstraktu Režim Fáze studie Počet pac. ORR/CR PFS OS
Chen a spol. 519 4x BV 1,8mg/kg II  37  69/35%  18m. 73%  18m. 97%
Santoro a spol. 81 4x Begev II  59  83/73%  2y. 51%  2y. 69%
Cohen a spol. 1496 6x Gemcitabin + Bendamustin I  16  80/33%  1y. 41,9%  neuvedeno
*Ozdemir a spol. 1517 6x GEMOX Retrosp.  25  44/8%  medián TTP 3m.  neuvedeno
Cárdenas-Araujo a spol. 1523 4x CGEV Retrosp.  19  78/42,8%  neuvedeno  neuvedeno
Pinto a spol. 1541 6x Lenalidomid + bendamustin  I/II  36  75/44%  medián PFS 11,4 m.  medián 0S 24 m.
**Joel a spol. 3948 2-3GVDexa  Retrosp.  25  48/20%  neuvedeno  neuvedeno
Diefenbach a spol. 85 BV+Ipilimumab I  23  67/42%  medián PFS:0,74 let  neuvedeno
Ansell a spol. 583 Nivolumab I  23  20/6 pac  neuvedeno  neuvedeno
Armand a spol. 584 Pembrolizumab Ib  31  65/16%  neuvedeno  neuvedeno

BV - brentuximab vedotin; Begev - bendamustin, gemcitabin, vinorelbin

BV 1.8mg/kg (á 3 týdny celkem16 cyklů) a IPI 3mg/kg i.v. (á 3 týdny celkem 4 cykly a dále á
3 měs. celkem 1 rok)

BeGEV: Bendamustin (90 mg/m2, d 2-3), Gemcitabin (800 mg/m2, d1 a d4), Vinorelbin (25 mg/m2, d 1) á 3 týdny celkem 4 cykly

Gemcitabin + Bendamustin: Gemcitabin 1000 mg/m2 i.v.d 1 a Bendamustin 60mg/m2 - 120 (5 dávkovacích stupňů) mg/m2 i.v.d 1 a 2, cykly á 21-28 dní

*GEMOX: Gemcitabin 1000mg/m2 i.v. a Oxaliplatina 100mg/m2 i.v. d 1+15 á 4 týdny max. 6 cyklů. V relapsu po salvage ICE, DHAP, +/- ASC

CGEV - Cyklofosfamid 600 mg/m2 i.v.d 1-3, Gemcitabin 800 mg/m2 i.v.d 1 a 4, Vinorelbin 20 mg/m2 i.v.d 4, Prednison 100 mg p.o.d 1-4 a G-CSF d 7-12

Lenalidomid + Bendamustin: Lenalidomid denní dávka kontinuálně p.o. (10, 15, 20 nebo 25 mg) a bendamustin (60 mg/m2 i.v. d 1, 8, 15) á 28 dní.

**GVDexa: Gemcitabin 1000mg/m2 i.v. (d1,8), Vinorelbin 25mg/m2 i.v. (d1,8) Dexamethason 40mg p.o. (d1-4). V relapsu po salvage ICE, DHAP

Nivolumab 3mg/kg týden 1 a 4 a dále á 2 týdny celkem 2 roky. Pembrolizumab 10mgPkg á 2týdny celkem 2 roky.

Dosud nebyl použit Nivolumab po alogenní transplantaci, protože blokáda PD-1 může zvýšit riziko GVHD, ale Herbaux a spol. (abstrakt č. 3979) použil u 12 pacientů Nivolumab 3mg/kg á 2 týdny v progresi po alogenní transplantaci. 7 z 8 (87.5%) vyhodnotitelných pacientů mělo klinický efekt léčby: 4 PR a 3 CR. 1 z pacientů, který vyvinul akutní GVHD po Nivolumabu, dosáhl PR.

Eichenauer a spol (abstrakt č. 2729) ve studii fáze II použil Ofatumumab (1.týden: 300 mg, týdny 2-8: 1000 mg) u 28 pacientů s relabovaným Hodgkinovým lymfomem s lymfocytární predominancí: 3 měsíce po ukončení léčby byla dosažena odpověď u 27/28 pacientů (96%). V mediánu sledování 26 m byl 1 a 2-letý PFS 93% a 80%. Žádný z pacientů nezemřel a transformace do agresivního NHL byla zjištěna u 2/28 pacientů (7.1%). Ofatumumab byl dobře tolerován bez toxicity stupně 3 nebo 4.