V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili informace o sdružení Hodgkinův lymfom, pozvánku na Olomoucké hematologické dny a dále přehled zajímavých informací z 55. kongresu ASH, který se konal 7 - 10.12.2013 v New Orleans v USA.

Registr Hodgkingova lymfomu

V rámci registru Hodgkinova lymfomu se definitivně dokončuje převod do nového registru dat ze starých registrů z FNKV Praha a z FN Brno. Ostatní centra mohou zadávat data do nového registru (podrobnosti jsou uvedeny na stránkách sdružení HL). Zahájili jsme rovněž přípravu na akademické studie Německé studijní skupiny pro HL (GHSG) pro iniciální stadia a intermediární stadia HL – tj HD16 a HD17. O tyto akademické studie projevili zájem centra z FNKV Praha, FN Brno a z VFN Praha.

7. reprezentční ples

Dne 15.3.2014 se koná 7. reprezentační ples Farmacie na Žofíně v Praze. V průběhu plesu bude uspořádána sbírka na podporu sdružení Hodgkinův lymfom a jeho aktivit.

Olomoucké hematologické hry

Olomoucké hematologické dny (OHD) se konají ve dnech 1 - 3.6.2014 a jejich hlavní témou bude Hodgkinův lymfom. V rámci OHD se uskuteční výroční schůze sdružení Hodgkinova lymfomu s vyhodnocením jeho aktivit.

55.kongres ASH, New Orleans, 7 - 10.12.2013

Z nových léků v léčbě Hodgkinova lymfomu je na 1.místě brentuximab vedotin, který dosahuje celkovou odpověď u 75% relabovaných pacientů po autologní transplantaci kmenových buněk a u 71% relabovaných pacientů bez předchozí transplantace. Studie s kombinací rituximabu a standardní chemoterapií ABVD dosáhli 5letého přežití bez relapsu 83%, ale s příchodem brentuximab vedotinu se od této strategie upouští. Everolimus (inhibitor mTOR) dosahuje celkovou odpověď 42 - 47% u relabovaných HL. Kombinace everolimu s panobinostatem (inhibitor HDAC) dosáhla celkovou odpověď 50% u relabovaných HL. Kombinace bortezomibu s chemoterapií ICE sice dosahuje 70% odpovědí u relabovaných pacientů před autologní transplantací, ale tato kombinace ustupuje do úzadí, přednost má kombinace brentuximab vedotinu s ICE. Kombinace panobinostatu s ICE dosahuje celkovou odpověď u 83% relabovaných pacientů, z nich 71% je v kompletní remisi před autologní transplantací.

V současnosti probíhají studie, které se zabývají vynecháním radioterapie u časných stadií HL na základě výsledků PET s cílem zachování vysoké celkové účinnosti léčby (např. HD16).

U pacientů s HL-lymfocytární predominancí je dle amerických doporučení ve stadiu IA/IIA indikována samostatná radioterapie involved field (IF) nebo pouze sledování, pokud byla při diagnostické biopsii odstraněna kompletně nádorová tkáň. Ve stadiu IB/IIB je indikována chemoterapie R C(H)OP+IF radioterapie nebo R-ABVD+IF radioterapie. V pokročilých stadiích je indikována pouze chemoterapie R C(H)OP nebo R-ABVD.U relabovaných HL s lymfocytární predominancí je možná léčba 4x rituximab 375mg/m2 s následnou udržovací léčbou rituxiambem 4x 375mg/m2 každých 6 měsíců celkem 2 roky. U opakovaných relapsů je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk. U transformace LPHL do agresivního B lymfomu je indikována léčba R CHOP nebo R ABVD, pokud předtím nebyla podána. Pokud již byla podána předtím tato léčba, tak je vhodnou alternativou RICE a vysokodávaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk.