Inovativní léčivý přípravek brentuximab vedotin (Adcetris)

ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL) stadia IV v kombinaci s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (AVD)

ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s CD30+ HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT)

ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL):
1. po ASCT nebo
2. po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost.

Literatura:
Connors JM et al.: N Engl J Med. 2018 Jan 25;378(4):331-344.
Gopal AK, et al.: Blood. 2014 Dec 22. pii: blood-2014-08-595801.
Moskowitz CH,et al: Lancet. 2015 May 9;385(9980):1853-62
Moskowitz CH, et al: Blood, 2018; 132: 2639–42  

Inovativní léčivý přípravek Nivolumab (Opdivo) 

Nivolumab je v monoterapii hrazen v léčbě dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s recidivujícím nebo rezistentním klasickým Hodgkinovým lymfomem:

  • po autologní transplantaci kmenových buněk a po ní následující léčbě brentuximab vedotinem,
  • po autologní transplantaci kmenových buněk u pacientů dosud brentuximab vedotinem nepředléčených;

Literatura
Younes A, et al. Lancet Oncol. 2016 Sep;17(9):1283-94.
Ansell SM, et al: N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):311-9.