Prognostické faktory v časném stádiu I a II

Četné studie prognostických faktorů prokázaly, že anatomický rozsah nemoci měřený pomocí počtu postižených oblastí (nebo dle GHSG„areas“) lymfatických uzlin je statisticky signifikantní. Prognosticky signifikantní je také objem nádorové masy v jednotlivých lokalizacích. Toto platí především pro masivní mediastinální tumor, který je definovaný šířkou mediastina větší než 1/3 šířky hrudníku. Masivní (bulky) postižení nad 5 cm jako negativní prognostický faktor se může vyskytovat i v jiných lokalizacích (méně často). Dalším nepříznivým prognostickým faktorem je lokalizované extranodální postižení.

Prognostické faktory v pokročilém stádiu

Do pokročilého stádia HL jsou zařazeni pacienti ve stádiu III a IV a dále podskupina pacientů ve stádiu II s nepříznivými prognostickými faktory, např. podle GHSG jde o pacienty v klinickém stádiu IIB s masivním mediastinálním tumorem a/nebo s extranodálním postižením. Věk je hlavním prognostickým faktorem pro celkové přežití u pacientů s pokročilým stádiem HL. S věkem zejména nad 60 let stoupá výskyt dalších onemocnění, která mohou zvyšovat úmrtnost pacientů. U starších pacientů je často nutné redukovat dávky, aby se zamezilo nežádoucí toxicitě léčby. Nezávislým prognostickým faktorem pro přežití bez progrese je věk nad 45 let. Pohlaví koreluje se stádiem onemocnění a přibližně 2/3 pacientů s pokročilým stádiem jsou muži. Klinické stádium IV s postižením orgánů je nezávislým prognostickým faktorem spojeným s pokročilostí onemocnění. Podle literárních údajů je souvislost specifického orgánového postižení se špatnou prognózou stále kontroverzní. Postižení kostní dřeně, pleury, plic a jater je nepříznivým prognostickým faktorem, ale některé studie toto pozorování nepotvrzují. Počet postižených extranodálních míst nebyl potvrzen jako samostatný prognostický faktor v mezinárodním prognostickém skóre (IPS). Z prognostického hlediska mají z laboratorních vyšetření význam: hladina albuminu v séru < 40 g/l, hemoglobin < 105 g/l, počet leukocytů v krevním obrazu > 15 x 109/l, absolutní počet lymfocytů < 0,6 x 109/l nebo relativní počet lymfocytů < 8 %. Mezinárodní prognostické skóre (IPS) předpovídá pětileté přežití bez relapsu/progrese v rozmezí od 45 % do 80 %. Každý z rizikových faktorů zhoršuje prognózu o 8 %. IPS rozděluje pacienty v pokročilém stádiu na 3 skupiny: pacienti s IPS ≤ 2 mají nízké riziko, pacienti s IPS 2-3 mají střední riziko a pacienti s IPS 4-7 mají vysoké riziko progrese nebo relapsu.

Význam PET vyšetření pro hodnocení prognózy pacienta

Významným prognostickým faktorem je rychlá odpověď na léčbu, kterou lze hodnotit pomocí PET vyšetření. Negativní PET nález po dvou cyklech chemoterapie ABVD určil velkou skupinu pacientů s dobrou prognózou a menší skupinu pacientů s PET pozitivním nálezem, která měla vysoké riziko progrese nebo relapsu onemocnění: v mediánu sledování dvou let byla pozitivní prediktivní hodnota PET 93 % a negativní prediktivní hodnota 92 %.

Cotswoldská modifikace Ann Arbor klasifikace pro hodnocení klinického stádia

Stádium Definice
I Postižení jedné lymfatické oblasti nebo lymfatické struktury (např. sleziny, thymu, Waldeyerova okruhu)
II Postižení 2 nebo více lymfatických oblastí na jedné straně bránice (mediastinum je samostatné místo), počet postižených anatomických mist se označuje příponou (např. II3)
III Postižení oblastí lymfatických uzlin nebo struktur na obou stranách bránice
III1 Postižení stenických, hilových, celiakálních nebo portálních uzlin
III2 Postižení paraaortálních, ilických, mezenteriálních uzlin
IV Postižení extranodálních míst