I.
Základní ustanovení

1. Název, sídlo

Občanské sdružení nese název: Hodgkinův lymfom (dále jen „Sdružení“).

Sídlem Sdružení je: Praha 10, Šrobárova 1150/50, PSČ 100 34.

2. Právní povaha

Sdružení je založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou. V právních vztazích vystupuje Sdružení svým jménem;  za své závazky odpovídá svým majetkem.

3. Cíl Sdružení a předmět jeho činnosti

Cílem a předmětem činnosti sdružení je:

 1. sdružovat lékaře, střední zdravotní personál, datamanažery aj., kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na diagnostice, léčbě a následném sledování dg. Hodgkinův lymfom
 2. přispívat k systematizaci diagnostiky a léčby pacientů s touto hematologicko-onkologickou diagnózou v České republice;
 3. přispívat k získávání dat z pracovišť pro zabezpečení maximálního rozsahu těchto dat, např. v rámci registrů pro dg. Hodgkinův lymfom.

Tato činnost obsahuje zejména:

 1. získávání anonymních dat spojených s léčbou tohoto typu onemocnění na základě spolupráce s pracovištěmi, které se zabývají léčbou Hodgkinova lymfomu,
 2. organizování pravidelných odborných setkání lékařů, zdravotnických pracovníků – nelékařů a pracovníků zabývajících se informatikou v oboru,
 3. zajišťování poradenství, stáží a školení pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky a informatiky v oboru a poskytování informačního servisu laické veřejnosti, pacientům,
 4. shromažďování a vyhodnocování dat o diagnostice a léčbě pacientů s diagnózou – získávat je z pracovišť zabývajících se diagnostikou a léčbou tohoto typu onemocnění na bázi dobrovolnosti a zacházet s nimi dle platných zákonů;
 5. vydávání účelových publikací,
 6. organizování klinických a laboratorních výzkumů v problematice lymfomů
 7. navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí a přispívání k propagaci uvedených aktivit,
 8. podporování zájmů svých členů v souladu s cíli Sdružení.

II.
Členství ve Sdružení

1. Charakter členství

Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Sdružení.

2. Vznik členství

2.1. Každý žadatel o členství je povinen doručit do sídla Sdružení vlastnoručně podepsanou přihlášku. U právnických osob přihlášku podepisuje statutární zástupce takové právnické osoby. Obsah, formu a náležitosti přihlášky stanoví Rada Sdružení. U členů sdružení bude povinnou součástí přihlášky souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky Rada Sdružení. Rada Sdružení si může vyžádat od žadatele o členství dodatečné informace. Členství vzniká po rozhodnutí o přijetí. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se zněním Stanov Sdružení a s ostatními vnitřními dokumenty Sdružení, že se zněním těchto dokumentů souhlasí a bude se jimi řídit. Rada Sdružení je povinna rozhodnout o přihlášce nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla přihláška Sdružení doručena.

2.2. Členství ve Sdružení je nepřenosné a nepřevoditelné.

2.3. Členství ve Sdružení nepřechází v případě úmrtí fyzické osoby na dědice.

3. Zánik členství

Členství ve Sdružení zaniká:

 1. vystoupením ze Sdružení – musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno do sídla Sdružení, v opačném případě je neplatné,
 2. úmrtím člena (fyzické osoby) či zrušením, konkurzem, likvidací nebo jiným zánikem člena (právnické osoby),
 3. vyloučením ze Sdružení. O vyloučení ze Sdružení rozhoduje Valná hromada, a to zejména z důvodů neplnění povinností člena, uvedení nepravdivých údajů či prohlášení v přihlášce a souvisejících dokumentech, jakož i neplnění jakýchkoliv finančních povinností.

Členství zaniká dnem prokazatelného doručení písemného sdělení člena o vystoupení Radě, nebo dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení.

Pokud má člen svěřen do užívání majetek Sdružení, je povinen tento majetek neprodleně vrátit, nebude-li dohodnuto jinak a je povinen neprodleně uhradit případné finanční závazky vůči Sdružení.

4. Základní povinnosti členů

Členové Sdružení jsou zejména povinni:

 1. dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů Sdružení,
 2. přispívat k naplňování cílů a poslání Sdružení,
 3. svým vystupováním a jednáním chránit a budovat dobré jméno Sdružení,
 4. oznámit Sdružení případnou změnu adresy či sídla pro doručování nebo jiné důležité změny.

5. Základní práva členů

Členové Sdružení mají zejména právo podílet se na všech výhodách členství, tj.:

 1. využívat aktivit zajišťovaných či zprostředkovávaných Sdružením; zejména možnost spolupodílet se na vzniku Registru Hodgkinova lymfomu
 2. rozhodovat na Valné hromadě;
 3. být volen do orgánů sdružení;
 4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

6. Informování členů

Členové Sdružení budou o důležitých skutečnostech informováni písemným sdělením nebo sdělením uveřejněným na internetových stránkách Sdružení nebo jakoukoli jinou vhodnou formou dle uvážení Rady.

7. Pozastavení členství

7.1. Rada může pozastavit členovi výkon jeho členských práv pokud:

 1. člen Sdružení porušuje nebo neplní členské povinnosti,
 2. jedná způsobem, který je v rozporu se zájmy Sdružení,
 3. tak stanoví další dokumenty Sdružení.

7.2. Pozastavit výkon členských práv je možné nejdéle na 30 dnů. Opakované pozastavení je možné po uplynutí nejméně 30-ti dnů od posledního pozastavení výkonu členských práv.

8. Evidence členů

Rada Sdružení vede evidenci členů Sdružení, v níž se zapisuje:

 1. u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, bydliště člena sdružení; u právnických osob: firma, sídlo, IČ,
 2. datum vzniku členství ve Sdružení,
 3. datum zániku členství ve Sdružení,
 4. údaje potřebné pro komunikaci,
 5. další údaje, které Rada uzná za potřebné.

III.
Orgány Sdružení

1. Společná ustanovení

Orgány Sdružení jsou Valná hromada, Rada a Předseda.

2. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a koná se minimálně jednou ročně. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. K platnému rozhodnutí Valné hromady je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas, není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak. Valnou hromadu svolává a její průběh řídí předseda Rady, který je povinen svolat ji též vždy na písemnou žádost více než ¾ všech členů Sdružení. Členům Sdružení musí být odeslána pozvánka na Valnou hromadu alespoň 14 dnů přede dnem jejího konání, a to prostřednictvím pošty, e-mailové zprávy či SMS zprávy.

Do působnosti Valné hromady zejména patří:

 1. schvalování, doplňování či měnění Stanov,
 2. volba a odvolání členů Rady Sdružení,
 3. rozhodování o základních zásadách činnosti Sdružení,
 4. rozhodování o zániku Sdružení, likvidátorovi a zásadách vypořádání,
 5. rozhodování  o dalších otázkách dle rozhodnutí Valné hromady či Stanov,
 6. rozhodování o zrušení členství.

3. Rada Sdružení

3.1. Rada je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.

3.2. Členství v Radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého z členů.

3.3. Rada má 3 členy a funkční období Rady jsou 3roky.

3.4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.

3.5. Rada zejména:

 • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
 • koordinuje činnost sdružení,
 • svolává Valnou hromadu,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 • rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

3.6. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

3.7. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 jejích členů. K přijetí rozhodnutí Rady je zapotřebí souhlasu všech jejích přítomných členů.

3.8. Jestliže se přes opakované nejméně jedenkrát svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.

4. Předseda

4.1. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí Předsedy stanoví Rada.

4.2. Předsedu volí Rada sdružení.

4.3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4.4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady sdružení.

IV.
Hospodaření Sdružení

1. Hospodaření Sdružení

1.1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

1.2. Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 • výnosy majetku,
 • dotace a granty,
 • výtěžky z akcí pořádaných sdružením a z hospodářské činnosti (např. reklama, pronájem, organizování akcí, atd.).

1.3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

1.4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

2. Statutární zástupci Sdružení

2.1. Jménem sdružení je oprávněn jednat a podepisovat se předseda sdružení a sekretář. Na základě písemného pověření předsedou sdružení je oprávněn jednat a podepisovat se i jím pověřený člen sdružení v rozsahu písemného zmocnění. Předseda sdružení a sekretář mají právo rozhodovat o jednorázových finančních výdajích do výše 100 000,- Kč. O výdajích přesahujících tuto částku musí rozhodnout výkonný výbor.

3. Roční účetní závěrka

3.1. Sdružení je povinno sestavit za každý kalendářní rok roční účetní závěrku, a to do šesti měsíců od jejího skončení. Její návrh připraví Rada spolu s návrhem na způsob rozdělení a užití zisku a úhrady ztrát.

3.2. Rada dále zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření Sdružení obsahující přehled činnosti v uplynulém roce a předpoklady pro další činnost, jakož i navrhované záměry pro příští období.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Zánik Sdružení

1.1. Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

1.2. Valná hromada může rozhodnout, že se Sdružení ruší:

 1. s likvidací,
 2. bez likvidace, formou sloučení s jiným sdružením.

2. Likvidace Sdružení

2.1. Likvidátory Sdružení jmenuje Valná hromada.

2.2. Pro určení likvidačního zůstatku provedou likvidátoři účetní závěrku ke dni vstupu Sdružení do likvidace.

2.3. Likvidační zůstatek se rozděluje na základě rozhodnutí Valné hromady podle návrhu likvidátorů.